Oot

Avena fatua

Habitat: 

Als een gevolg van de snel evoluerende kenmerken van de agrarische bedrijfsvoering (zoals keuze van teelten en onkruidbestrijding) was de biotoopvoorkeur van oot in de tweede helft van de twintigste eeuw onderhevig aan grote veranderingen. Nu eens lag de klemtoon op (graan)akkers, dan weer op allerlei milieus met geregeld omgewoelde bodems buiten het bouwland- areaal, zoals bermstroken langs akkers en aardewegen. Als akkeronkruid is oot vooral gebonden aan zomergraan, maar de soort wordt ook aangetroffen tussen hakvruchten. Recenter is de klemtoon meer komen te liggen op andere milieus, zoals braakland, verstoorde bermen, stortterreinen, bouwwerven, spoorwegterreinen enz.