Ondergedoken moerasscherm

Apium inundatum

Habitat: 

Ondergedoken moerasscherm is een amfibische plant die meestal groeit in ondiep, voedselarm tot matig voedselrijk water, gekenmerkt door een neutrale zuurtegraad en een matige zuurbuffering. De standplaatsen kunnen in de zomer droogvallen en zijn zandig tot zandlemig. Een organisch laagje kan aanwezig zijn op de bodem, maar de soort zal verdwijnen indien zich meer bezinksel opstapelt. Ook sloten en andere milieus met gelijkaardige voorwaarden kunnen geschikt zijn voor ondergedoken moerasscherm. Net zoals bij waterranonkels hebben de ondergedoken bladeren van de soort fijn verdeelde bladslippen waarmee efficiënt koolstofdioxide uit de waterlaag wordt geassimileerd. De plant kan soms talrijk optreden op plaatsen waar koolstofdioxiderijke kwel uit de onderwaterbodem komt. Dikwijls wordt de soort tot de pio- nierssoorten van vennen gerekend.