Teer guichelheil

Anagallis tenella

Habitat: 

Teer guichelheil is een pionier van natte, voedselarme basische bodems. In de kustduinen kiemt de plant meestal in natte, jonge duinpannen, samen met onder andere drienervige zegge, dwergzegge, sierlijke vetmuur en verschillende soorten duizendguldenkruid. In een later stadium komen hier ook nog parnassia en moeraswespenorchis bij. De soort groeit ook op open plekken in oude duinvalleien. In het Torfbroek in Berg gedijt ze op plagplekken, in schraal nat grasland en in een nat mosrijk gazon. De groeiplaatsen in Midden-Limburg betreffen vooral droogvallende oevers van vijvers, waar ze groeit in vegetaties met oeverkruid, veelstengelige waterbies en moeras- hertshooi.