Bolderik

Agrostemma githago

Habitat: 

Bolderik is een akkeronkruid van graanakkers op kalkrijke, vochtige en matig voedselrijke bodems. In andere milieus duikt de soort hier en daar kortstondig op, bv. in omgewoelde wegbermen of op spoorweg- en stortterreinen.