Bruin blauwtje

Aricia agestis

Beheer: 

Het Bruin blauwtje is een pioniersoort die vrij snel geschikte gebieden kan koloniseren. Nieuwe (industrie)terreinen, wegbermen of braakliggende akkers met een open vegetatie creëren goede situaties voor deze soort indien ook de waardplanten er aanwezig zijn. In de duinen is extensieve begrazing die open plekken en bloemrijke ruigten behouden of creëren een gunstige maatregel. Waar de soort op bermen voorkomt, kan het beheer best bestaan uit gefaseerd maaien en het voorzien van een voldoende groot nectaraanbod in de zomermaanden.