Natuurstreefbeeld: Hardhoutooibossen (91F0)

Beschrijving: 

Hardhoutooibossen staan langs grote rivieren. Ze overstromen minder dan de Wilgenvloedbossen (91E0_sf) maar staan nog onder invloed van de rivierdynamiek. Het zijn goed ontwikkelde structuurrijke en hoge bossen van Zomereik, Es, iepensoorten, Linde en Zwarte populier. Ze zijn typisch voor de midden- en benedenloop van grote Midden-Europese riviersystemen zoals de Rijn, Donau en Allier. Het bostype vormt vaak mozaïeken met Wilgenvloedbossen (91E0_sf) en Valleibossen (91E0_va).

In Vlaanderen is het natuurlijke verspreidingsareaal van dit bostype beperkt tot de bedding van de Maas, waar het uiterst zeldzaam voorkomt. Gelijkaardige alluviale bossen in de Schelde- en IJzervallei behoren tot het natuurstreefbeeld Valleibos (91E0_va).

Enkele typische plantensoorten in de kruidlaag van deze bossen zijn o.a. Maarts viooltje, Vingerhelmbloem, Sneeuwklokje, Kraailook en verder ook Vogelkers, Hop, Klimop, Rietgras en Aalbes. De typische vogelsoorten van dit bostype komen overeen met die van de broekbossen, aangevuld met o.a. Boomklever, Boomkruiper, Glanskop, Grauwe vliegenvanger, Staartmees, Bosuil en Groene specht.

heeft als indicator van een goede toestand
Elymus caninus

Natuurbeheer: 

Door zijn hoge kwetsbaarheid en zeldzaamheid is dit natuurstreefbeeld niet geschikt voor een multifunctioneel bosbeheer. Natuurbeheer kan bestaan uit nietsdoen-beheer, middelhout- en hakhoutbeheer.

Dit natuurstreefbeeld is lokaal in goede staat als het aan de criteria van de LSVI-tabellen voldoet. De LSVI-tabel voor dit natuurstreefbeeld (Natura2000-habitat) kan je terugvinden in dit rapport van het inbo.

Bedreigingen: 

  • Watervervuiling, aanrijking en verstoring van de bodem leiden tot verruiging.
  • Waterwinning, grind- en kleiwinning veroorzaken verdroging.
  • Door indijking en inpoldering, drainage of ontwatering wordt de natuurlijke rivierdynamiek verstoord.
  • Ontbossing en inperken van de rivierdynamiek hebben in Vlaanderen geleid tot het nagenoeg verdwijnen van dit bostype.
  • Onvoldoende samenhang door versnippering.
  • Intensieve recreatie of exploitatie in kleine bosrelicten leiden tot degradatie.
  • Door het aanplanten van exoten (bv. grootschalige populierencultuur) verliest het bostype zijn typische structuur en samenstelling. Grootschalig en/of intensief kapbeheer met grondbewerking, heraanplanten en overexploitatie geven aanleiding tot weinig oude bomen en dood hout en een arme structuur.