Europese vogelkers

Prunus padus

Habitat: 

Vogelkers groeit meestal in nogal schaduwrijke loofbossen op vochtige tot natte, humeuze en voedselrijke, zandige tot lemige bodems. Qua zuurgraad houdt de soort van matigheid: sterk zure gronden worden gemeden. Men vindt ze vaak in rivier- en beekdalbossen met bewegend grondwater, in kwel- en bronzones. Ze doorstaat zonder probleem tijdelijke overstroming en is kenmerkend voor het vogelkers-essenbos. Vaak is vogelkers slechts in kleine aantallen aanwezig, zodat de soort zeker buiten de bloeiperiode niet altijd wordt opgemerkt. Ook in wat vochtigere eiken-haagbeukenbossen in de omgeving van kwelzones kan ze opduiken (en ook daar dikwijls in gering aantal). Wanneer de boom aan de rand van het bos staat, valt de soort uiteraard meer op. Buiten het bos groeit ze soms in houtkanten, vooral in de buurt van waterlopen. Slechts zeer zelden vindt men ze in hagen.

Samenwerking en subsidies

Deze pagina werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van het LIFE-programma van de EU in het kader van het LIFE BNIP-project.