Wetgeving kappen en planten van bomen

In dit traject vindt u een kort overzicht met de wetgeving en regels van toepassing op het kappen en het planten van bomen.

  • In het eerste stuk van het traject bespreken we de regels van toepassing op het kappen van één of meerdere bomen.
  • In het laatste deel van het traject komen de regels rond het planten van bomen aan bod.

Bij de vraag of bomen gekapt mogen worden, moet een onderscheid gemaakt worden tussen tussen bomen binnen bosverband en bomen buiten bosverband. Daarom is het van groot belang om te weten of de vegetatie in kwestie juridisch als bos wordt beschouwd of niet, of de vegetatie m.a.w. al dan niet voldoet aan de definitie van bos, beschreven in art.3 van het Bosdecreet.

Binnen bosverband gelden de regels van het Bosdecreet.
Vervolgens maken we binnen bossen een onderscheid naar het type van de (kap)activiteit: worden de bomen gekapt in het kader van beheer (beheerkap, bos blijft bos) of wordt er ontbost (de oppervlakte bos krijgt een andere bestemming/functie en is niet langer juridisch bos)? Welke procedure in beide gevallen gevolgd moeten worden, komt in dit traject aan bod.

Buiten bossen kan het kappen van bomen gevat zijn door de wetgeving op de ruimtelijke ordening (en dus de omgevingsvergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen) en de wetgeving rond natuurbehoud (het Natuurdecreet, dus omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen of een verbod om te kappen). Veel hangt af van de ruimtelijke bestemming van de standplaats van de boom in kwestie. Ook dit komt in het traject uitgebreid aan bod.

Om het geheel overzichtelijk te houden, kunt u bijgaand stroomschema gebruiken (zie figuur)

Het traject bestaat uit de volgende pagina's: