Verboden in bos

Bosbescherming: verbodsbepalingen in bossen

Om onze bossen te beschermen voert het Bosdecreet een reeks verbodsbepalingen in.

Onthoud dat quasi alle activiteiten in bossen verboden zijn, zeker activiteiten die de rust verstoren! Afval achterlaten in bossen is verboden (ook snoeiafval dat niet afkomstig is uit het bos na exploitatie zoals bv. gemaaid gras of snoeiafval van een haag die geschoren werd). Het beschadigen of verwijderen van de bodem, de strooisel-, kruid-, of boomlaag is uit den boze, het kappen van bomen mag niet, het snoeien van bomen is niet toegelaten in openbare bossen,....

De activiteiten of handelingen zijn enkel toegelaten na machtiging van ANB (ook in private bossen!). Machtiging kan gegeven worden via goedgekeurd beheerplan. Uiteraard vraag je ook de toestemming van de eigenaar/beheerder vooraleer je aan de slag gaat. 

Alle verbodsbepalingen kan je nalezen in art. 2096, 97 en 99 van het Bosdecreet.

Ook ontbossen is verboden. Het kent een zeer specifieke procedure die niet via de machtiging geregeld kan worden! 

Machtiging of beheerplan: toestemming om activiteiten in bossen uit te voeren

Enkel de activiteiten of handelingen die opgenomen zijn in een goedgekeurd beheerplan of waarvoor een machtiging bij het ANB en toestemming van de eigenaar bekomen is, mogen uitgevoerd worden in bossen.

Onthoud dus dat je voor (bijna) elke activiteit - zeker het kappen van bomen - in bossen een machtiging (= toestemming/vergunning voor activiteiten in bossen) nodig hebt van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) of dat de activiteit in het goedgekeurde beheerplan moet opgenomen zijn. Ook in private bossen.

Je vraagt uiteraard ook de toestemming aan de eigenaar of beheerder vooraleer je aan de slag gaat.

Ontbossing kent een apart en specifieke procedure. 

Meer informatie over beheerplannen lees je via https://natuurenbos.vlaanderen.be/natuurbeheerplannen.