In bossen speelt het Bosdecreet

In bossen zijn de regels van het Bosdecreet en uitvoeringsbesluiten van toepassing.

Wat bossen zijn, vind je terug in art.3 van het Bosdecreet.

Art. 3 Bosdecreet definieert de bossen van Vlaanderen

Art. 3 van het Bosdecreet geeft een definitie voor het begrip bos in Vlaanderen, namelijk ‘grondoppervlakten waarvan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één of meer functies vervullen’.

Naast deze algemene formulering stelt art. 3 ook een aantal grondoppervlaktes - die niet volledig aan de algemene definitie voldoen - toch gelijk aan bos (en bijgevolg is het Bosdecreet er op van toepassing) terwijl hetzelfde artikel ook een aantal met bomen bezette oppervlaktes expliciet van het toepassingsgebied van het Bosdecreet uitsluit (deze oppervlaktes worden dan niet als bos beschouwd).

Wordt in Vlaanderen ook als bos aanzien (art.3 §2):

 • de kaalvlakten, voorheen met bos bezet, die tot het bos blijven behoren;
 • niet-beboste oppervlakten die nodig zijn voor het behoud van het bos, zoals de boswegen, de brandwegen, de aanpalende of binnen het bos gelegen stapelplaatsen, dienstterreinen en ambtswoningen;
 • bestendig bosvrije oppervlakten of stroken ('de open plekken')en recreatieve uitrustingen binnen het bos;
 • de aanplantingen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de houtvoortbrengst, onder meer die van populier en wilg, uitgezonderd de korte-omloop-houtteelt waarvan de aanplant plaatsgevonden heeft op gronden die op dat ogenblik gelegen zijn buiten de ruimtelijk kwetsbare gebieden (aantal bestemmingen zoals opgesomd in artikel 1.1.2, 10° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening);
 • de grienden.

Wordt in Vlaanderen niet als bos aanzien (art.3 §3):

 • de fruitboomgaarden en fruitaanplantingen;
 • de tuinen, plantsoenen en parken;
 • de lijnbeplantingen en houtkanten, onder meer langs wegen, rivieren en kanalen;
 • de boom- en sierstruikkwekerijen en arboreta die buiten het bos zijn gelegen;
 • de sierbeplantingen;
 • de aanplantingen met naaldbomen die uitsluitend bestemd zijn voor de verkoop als kerstboom. Een aanplanting wordt geacht niet langer aan deze voorwaarde te voldoen wanneer de gemiddelde hoogte van het bestand 4 meter heeft bereikt;
 • alle tijdelijke aanplantingen met houtachtige gewassen in uitvoering van de verordeningen van de Europese Gemeenschap voor wat betreft het uit productie nemen van bouwland;
 • de wissenteelt waarvan de bovengrondse massa periodiek tot maximaal drie jaar na de aanplanting of na de vorige oogst, in zijn totaliteit wordt geoogst;
 • agroforestry: systemen voor grondgebruik waarbij de teelt van bomen wordt gecombineerd met landbouw op dezelfde grond, toegepast op een perceel landbouwgrond en waarvan de aanmelding via de verzamelaanvraag en het aanplanten van de bomen gebeurde na 1 juni 2012.

Afwegingskader ANB

Toch zijn met de definitie uit art. 3 van het Bosdecreet niet alle interpretatieproblemen van de baan. Daarom hanteert ANB intern een juridisch afgetoetste richtlijn. 

Bij twijfel roep je de hulp in van ANB (www.natuurenbos.be/contact). ANB heeft beslissingsbevoegdheid in deze.