Wijzigingen vegetaties of kleine landschapselementen (KLE's)

Als het planten van bomen zorgt voor vegetatiewijziging, of wijziging van een klein landschapselement (KLE), dan zagen we in het onderdeel 'kappen van bomen' dat dit ofwel verboden kan zijn, ofwel vergunningsplichtig (vanuit het Natuurdecreet, omgevingsvergunning voor wijzigen van vegetaties). Dit kan je bepalen aan de hand van de vragenlijst opgemaakt op de betreffende ecopediapagina .

Bomen planten in VEN

In het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) zijn vegetatiewijzigingen of het wijzigen van KLE's verboden behoudens ontheffing (zie onderdeel kappen van bomen).

  • Ga je dus een vegetatie of een KLE wijzigen bij het planten van bomen dan heb je hiervoor een VEN-ontheffing nodig. 

Bovendien is het aanplanten van niet inheemse soorten verboden in VEN (art. 6 Maatregelenbesluit). 

  • Wens je toch niet inheemse soorten aan te planten in de gebieden die horen bij het VEN dan heb je hiervoor een VEN-ontheffing nodig. Contacteer ANB.

Bomen planten in SBZ

In de Speciale Beschermingszones (SBZ) afgebakend in het kader van Natura 2000 zullen vegetatiewijzigingen vergunningsplichtig zijn en kan het zijn dat een passende beoordeling moet worden opgemaakt. Terugkoppeling met ANB is in deze nodig.

Natuurrichtplannen

In Natuurrichtplannen kunnen bepalingen opgenomen zijn rond het planten van bomen. Ter info: natuurrichtplannen waren het centrale instrument binnen het VEN maar na enkele proefprojecten werd beslist de opmaak ervan facultatief te maken. Er zijn er 6 goedgekeurd in de periode 2007-2009. Deze planfiguur wordt nu verlaten en vervangen door de managementplannen.

Een overzicht van de bepalingen m.b.t. het planten van bomen uit de 6 natuurrichtplannen vind je via deze link: Screening NRP.pdf

MER-plicht bij bebossing van meer dan 10 hectare

Bovendien worden bebossingen van meer dan 10 hectare onderworpen aan de MER-plicht. 

Ontheffing op deze MER-plicht is mogelijk: zie bijlage II van het MER-besluit uit 2004.

Bomen planten langs wegen

Langs autosnelwegen

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen, art. 3 bepaalt:

  • Het is verboden om in de eerste tien meter van de vrije stroken langs autosnelwegen hoogstammige bomen ((= bomen die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek hebben van één meter of meer) te planten.
  • Het is verboden om in de eerste tien meter van de vrije stroken langs aansluitingscomplexen van autosnelwegen gewassen met een hoogte van meer dan een meter aan te planten.

Bestaande hoogstammige bomen langs autosnelwegen, met uitzondering van hoogstammige bomen langs aansluitingscomplexen, kunnen behouden blijven.

Langs gewestwegen

Hoewel het Koninklijk Besluit van 1934 aangaande bouwvrije stroken langs Gewestwegen opgegeven is, hanteert AWV nog steeds de regels uit het oude KB met betrekking tot het planten van bomen. Bijgevolg moeten hoogstammen of beplantingen hoger dan 1,5 meter op minstens 2 meter achter de grens van het openbaar domein of rooilijn geplant worden en levende hagen lager dan 1,5 meter op 0,25 meter van zelfde grens – snoeien tot max. die hoogte is vereist.

Daarnaast houdt het Agentschap Wegen en Verkeer - uiteraard - ook rekening met andere aspecten zoals de verkeersveiligheid, goede ruimtelijke ordening en beleidsmatige gewenste ontwikkelingen. Rekening houdend met bovenstaande factoren zal het Agentschap Wegen en Verkeer elke aanvraag tot het planten van bomen langs gewestwegen aldus beoordelen. 

Bomen planten langs waterwegen

Artikel 40 van de Wet op het Natuurbehoud van 12 juli 1973 - dit is de voorloper van het Natuurdecreet - bepaalt:

  • Het is verboden naaldbomen te planten of te herplanten of hun zaailingen te laten groeien op minder dan zes meter van de oevers der waterlopen.
  • De bomen die geplant worden of die men heeft laten groeien met overtreding van het eerste lid van dit artikel, moeten binnen een jaar na de vaststelling van hun aanwezigheid bij procesverbaal worden gerooid.
  • Onder waterlopen wordt verstaan de onbevaarbare waterlopen, zoals deze omschreven zijn bij de wet van 28 december 1967, alsook de bevaarbare waterwegen, die als dusdanig door de Regering gerangschikt zijn.

Kortom: op minder dan zes meter van de oevers van bevaarbare en onbevaarbare waterlopen zijn naaldbomen overal verboden. Onder naaldbomen komt immers minder begroeiing voor waardoor de kans op afkalving van de oevers toeneemt. Bovendien werken naaldbomen verzuring en verdroging van de bodem in de hand.

Langs bevaarbare waterlopen: Scheepvaartdecreet

De aanplant van bomen langs bevaarbare waterlopen wordt geregeld in het nieuwe Scheepvaartdecreet van 21/01/2022. Meer bepaald in artikel 22:

  Art. 22. Op de langs waterwegen gelegen erven die met een erfdienstbaarheid van jaagpad en oevererf zijn bezwaard, mogen binnen de ruimtelijke uitgestrektheid van de erfdienstbaarheid van jaagpad en oevererf door anderen dan de waterwegbeheerder geen werken of beplantingen worden uitgevoerd zonder de voorafgaande machtiging van de waterwegbeheerder.

Langs onbevaarbare waterlopen: algemeen reglement onbevaarbare waterlopen en grachten

In 2019 besliste de Vlaamse Regering om een algemeen reglement onbevaarbare waterlopen en grachten op te maken. Dit algemeen reglement moet aangelanden en gebruikers duidelijke richtlijnen bieden die gerespecteerd moeten worden om een goed beheer toe te laten.

In het algemeen reglement lezen we (art.19 van BVR 07/05/2021):

De aanplant van opgaande bomen binnen de 5 m-zone naast de waterloop is mogelijk wanneer een tussenafstand van 12 meter gerespecteerd wordt.

  • Een opgaande boom is een boom waarvan de vorm van de kruin overeenkomt met zijn natuurlijke, soortgebonden vorm. Opgaande bomen kunnen een hoge, lage, brede, smalle of een afwijkende groeivorm hebben, zoals zuil- en treurvormen.

Ook de aanplant van een houtkant die regelmatig teruggezet wordt én die indien nodig voor de toegankelijkheid van de waterloop periodiek teruggezet wordt op vraag van de waterbeheerder is mogelijk. In het laatste lid wordt bepaald dat ook bij spontane verbossing de bomen en struiken, indien nodig voor de toegankelijkheid, op vraag van de waterbeheerder teruggezet dienen te worden.

Andere vormen van aanplantingen in de 5 m-zone zijn enkel mogelijk na een schriftelijke toelating van de waterbeheerder. Bomen en struiken langsheen waterlopen kunnen belangrijk zijn vanuit landschappelijk en ecologisch oogpunt. Ze kunnen echter ook het onderhoud van de waterloop belemmeren. Om dit te voorkomen wordt voorgesteld dat een toelating aan de waterbeheerder gevraagd wordt. Op die manier kan in overleg met de waterbeheerder bepaald worden waar de bomen en struiken naast de waterloop aangeplant kunnen worden. De toelating kan aangevraagd worden met een gewone brief of via beveiligde zending. De waterbeheerder beslist binnen 30 dagen na ontvangst van de aanvraag tot toelating.

Dit artikel heeft geen impact op de reeds aanwezige bomen en beplantingen.

Langs spoorwegen

Langs spoorwegen geldt de regel dat men geen bomen mag behouden op een grotere hoogte dan de afstand tussen de voet van de boom en de vrije rand van de spoorweg (indien verhoogde berm of ingegraven = steeds bovenrand) (Wet 25/6/1891, gewijzigd 21/03/1991).

Bovendien heeft men een schriftelijke toestemming van NMBS/Infrabel nodig om bomen te behouden op minder dan 6 meter van de vrije rand van de spoorweg en minder dan 20 meter van de uiterste rand van de spoorweg in bochten met een straal kleiner dan 500 meter.

Bomen in de buurt van tramleidingen

Uit een reactie van De Lijn halen we dat er inzake het planten of snoeien van bomen en planten geen specifieke richtlijnen zijn uitgeschreven. In de realiteit vraagt De Lijn om traag groeiende planten te gebruiken zodat er niet te veel gesnoeid moet worden. Aan particulieren wordt gevraagd om regelmatig te snoeien zodat er geen schade aan de tramvoertuigen gebeurt.

Bomen in de buurt van leidingen

Electriciteitsleidingen

Het gewest, de gemeente of vergunninghouder heeft de bevoegdheid boomtakken af te hakken, de bomen te vellen en wortels te rooien die te dicht bij bovengrondse of ondergrondse elektrische leidingen hangen en die kortsluitingen of andere schade aan de geleiding zouden kunnen veroorzaken. Behoudens dringende gevallen, wordt het recht te hakken, vellen of rooien afhankelijk gesteld van de weigering van de eigenaar. Indien de eigenaar een maand niets onderneemt dan kan de overheid zelf kappen.

Hoogspanningsleidingen

Er worden geen aanplantingen van meer dan 3 meter hoog getolereerd in een strook van 20 meter langs beide kanten van de as van de hoogspanningslijn. Men is wettelijk verplicht het technische secretariaat van Elia te contacteren!

Gasleidingen

Binnen de voorbehouden zone van 5 meter aan weerszijden van de as van de Fluxys-aardgasvervoerinstallaties is het planten van bomen verboden, met uitzondering van deze vermeld in een lijst opgemaakt door Fluxys.