Ontbossing: verboden!

Ontbossing is iedere handeling waardoor een bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt en aan de grond een andere bestemming of gebruik wordt gegeven (= bos verdwijnt)

 

Ontbossen is in Vlaanderen in principe verboden. Op dat verbod zijn wettelijk een aantal uitzonderingen voorzien (art. 90bis Bosdecreet). Bovendien moeten ontbossingen gecompenseerd worden. 

In de volgende 4 uitzonderlijk gevallen is de ontbossing mogelijk na het bekomen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het ontbossen van een bebost terrein ('omgevingsvergunning voor ontbossing'):

  1. ontbossing met het oog op handelingen van algemeen belang
  2. ontbossing of verkaveling in zones met de bestemmingen woongebied of industriegebied in de ruime zin (of gelijk te stellen bestemmingen)
  3. ontbossing van de uitvoerbare delen in een niet-vervallen vergunde verkaveling
  4. ontbossing in functie van vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen op voorwaarde dat die ontbossing opgenomen is in een goedgekeurd beheerplan

Vrijstelling omgevingsvergunning voor ontbossing

Een omgevingsvergunning voor ontbossing hoeft niet aangevraagd te worden voor:

  • ontbossen van bossen gelegen in natuurreservaten (type 4 terreinen) wanneer de ontbossing ervan is voorzien in het goedgekeurde beheerplan. Voor de beheerplannen goedgekeurd na 1 januari 2009 geldt deze vrijstelling van vergunningsplicht slechts als de ontbossing noodzakelijk is met het oog op de realisatie van vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen.
  • ontbossen van houtachtige beplanting in agrarisch gebied met als bedoeling terug te keren naar gebruik als landbouwgrond wanneer er gerooid wordt binnen een termijn van 22 jaar na de aanplanting of 3 jaar na de laatste exploitatie van de houtachtige gewassen of spontane bebossing. Enkel als het de bedoeling is de gronden opnieuw in landbouwgebruik te nemen, kan ontbossen mits eenvoudige melding (geldt enkel voor privé-bossen, zie art.87 Bosdecreet)

Aangezien boscompensatie een voorwaarde is bij de omgevingsvergunning en er in deze twee gevallen geen omgevingsvergunning moet worden aangevraagd, is boscompensatie in deze twee gevallen niet verplicht. 

Naast de 4 uitzonderingen eventueel ook ontheffing mogelijk

Enkel in de bovenstaande 4 uitzonderlijke gevallen kan je ontbossen in Vlaanderen. Onthoud dat je dan een omgevingsvergunning voor ontbossing moet aanvragen (via het omgevingsloket) en boscompensatie moet realiseren (hierop zijn een aantal uitzonderingen, zie verder)!

In alle andere gevallen is ontbossing verboden. Er is evenwel nog een mogelijkheid voorzien om een individuele ontheffing van het ontbossingsverbod te vragen aan de minister. Wordt de ontheffing bekomen dan moet vervolgens een omgevingsvergunning voor ontbossing worden aangevraagd en boscompensatie worden gerealiseerd.