Bomen kappen: wat is bos?

Binnen bossen speelt het Bosdecreet

Bij het kappen van bomen is het van belang om te weten of de vegetatie waarin die bomen zich bevinden, gedefinieerd kan worden als bos. Binnen bossen gelden immers specifieke regels inzake het behoud en de bescherming van dit vegetatietype. Deze regels zijn neergeschreven in het Bosdecreet (13/06/1990) en uitvoeringsbesluiten.

Nu is het niet eenvoudig - het is zelfs onmogelijk - om een sluitende definitie te formuleren voor het begrip bos. Ook op het terrein valt het soms moeilijk om een onderscheid te maken tussen een bos, een grote tuin of een park.

In wat volgt bespreken we de definitie uit het Bosdecreet en de toepassing ervan.

Onthoud zeker dat er geen link bestaat tussen de effectieve aanwezigheid op het terrein van het vegetatietype bos enerzijds en de bestemmingen gegeven aan het betreffende terrein volgens de ruimtelijke ordening anderzijds. Bossen kunnen immers overal voorkomen! Niet alleen in de bestemmingen groengebied, bosgebied of buffergebied maar ook in de bestemmingen woongebied, industriegebied, agrarisch gebied, ... De 'kleurtjes' op de bestemmingsplannen zijn van geen tel om te bepalen of een vegetatie al dan niet als bos gedefinieerd kan worden!

Het Bosdecreet geeft in art. 3 (zie verder) een definitie van het begrip bos. Alle grondoppervlakten die aan deze definitie voldoen, worden in Vlaanderen als bos beschouwd, ongeacht de ruimtelijke bestemming. Op terrein stel je vast of het aanwezige vegetatietype met bomen aan de definitie voor bos voldoet. Is dit het geval, dan weet je dat de regels van het Bosdecreet erop van toepassing zijn. Dit betekent dat er voor elke activiteit (zeker het kappen van bomen) in bossen (zowel openbare als private bossen!) een machtiging moet worden aangevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en dat ontbossing een speciale procedure kent.  

Welke vegetaties worden in Vlaanderen als bos gedefinieerd?

Art. 3 van het Bosdecreet geeft een definitie voor het begrip bos in Vlaanderen, namelijk:

grondoppervlakten waarvan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één of meer functies vervullen

Dit is een ruime omschrijving die kan zorgen voor tal van interpretatieproblemen. Je kan zelf al eens testen of je het begrip bos voldoende onder de knie hebt via onderstaande test.

Op de volgende pagina gaan we dieper in op de wettelijke definitie van bos in Vlaanderen.

Test je kennis over de definitie van bossen in Vlaanderen!