Graslanden: overzichtelijke kaart

Uitzondering op de beschermingsbepalingen

Huiskavels worden niet onderworpen aan de beschermingsmaatregelen die uitgewerkt zijn voor HPG en EKBG.

Voor de vastgestelde HPG percelen die door de natuurbehoudswetgeving worden beschermd, geldt de huiskavelregeling uit de natuurwetgeving.

De beschermingsmaatregelen voor HPG en EKBG gelden dus niet op huiskavels van een vergunde woning en/of bedrijfsgebouw en gelegen binnen een straal van maximum 100 meters rondom de vergunde woning en/of bedrijfsgebouw voor zover ze respectievelijk bewoond of in gebruik zijn. Deze straal wordt beperkt tot 50 meter als groengebied, parkgebied, buffergebied of bosgebied bestreken wordt.

Voor zover gelegen binnen groengebieden, parkgebieden, buffergebieden en bosgebieden wordt dit beperkt tot het kadastraal perceel van de vergunde woning en/of bedrijfsgebouw met een maximale straal van 50 meter rondom de vergunde woning en/of bedrijfsgebouw. 

Voor de vastgestelde HPG die niet door de natuurbehoudswetgeving worden beschermd, worden huiskavels begrepen als landbouwgebruikspercelen met blijvend grasland, die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn binnen een straal van 50 meter voor groen-, park-, buffer- of bosgebieden respectievelijk 100 meter voor andere gebieden rond het kadastrale perceel met de vergunde woningen of bedrijfsgebouwen van de landbouwers en, teneinde elke vorm van speculatie uit te sluiten, worden de landbouw-gebruikspercelen in de geconsolideerde laag van de verzamelaanvraag 2015 als referentie gebruikt voor de vaststelling van de huiskavels.

Bescherming graslanden: overzichtskaart

Omdat de bescherming van graslanden bijzonder complex geregeld is, maakte het ANB een kaart op met daarop de beschermde graslanden. 

Je vindt de kaart op www.geopunt.be door in de catalogus te zoeken op de dataset 'Historisch permanente graslanden(HPG) en andere permanente graslanden in Vlaanderen beschermd door de natuurwetgeving' en de kaart te visualiseren.

hpg_geopunt

De GIS-laag bevat alle historisch permanente graslanden (HPG) en alle permanente graslanden (in VEN) in Vlaanderen die beschermd zijn door de natuurwetgeving, zij het door een verbod, zij het door vergunningsplicht voor het wijzigen van deze graslanden (art. 7 en 8 van het BVR van 23/07/1998 voor de historisch permanente graslanden, artikel 25§3 ten 2e van het Natuurdecreet en artikel 6 van het maatregelenbesluit voor de permanente graslanden gelegen in VEN).

Binnen de landbouwstreek de polder werden de historisch permanente graslanden en hun beschermingsstatus vastgelegd door de Vlaamse Regering op 27/11/2015.
Buiten de landbouwstreek de polder heeft de Vlaamse Regering de HPG niet juridisch verankerd op kaart, zodat het hier louter om een informatieve kaart gaat. Buiten de landbouwstreek de Polder werd de biologische waarderingskaart gebruikt als basis voor de aanduiding van de graslanden, gecorrigeerd met de teeltplannen van de verzamelaanvraag landbouw voor de periode 2011-2016.
De HPG waarvoor een verbod geldt voor het wijzigen van het grasland zijn aangeduid in het rood, deze waarvoor een vergunningsplicht geldt zijn aangeduid in oranje kleur. De graslanden die enkel onder de ecologisch kwetsbaar blijvende graslanden (EKBG) regelgeving van landbouw vallen worden aangeduid met een rode arcering in stippellijn.

 

Meer info: https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/fiche_vergroening_-_blijvend_grasland_en_ekbg_-_versie_31012020.pdf