Graslanden en fauna

Gesloten of open landschappen?

Dieren die in graslanden leven hebben verschillende ecologische achtergronden. Van nature komen bij ons geen uitgestrekte graslanden voor. Wel open plekken in bossen en bosranden. De soorten die daarin voorkomen, zijn nu ook te vinden in relatief gesloten landschappen: niet te grote graslanden omgeven met hagen en houtkanten.
Aan de andere kant zijn er de soorten van open gebieden. Door de duizenden jaren landbouw en inpoldering zijn open landschappen ontstaan. Daardoor zijn hier ook soorten opgedoken die oorspronkelijk voorkwamen op de oostelijke steppen, uitgestrekte noordelijke venen of vlakke kusteilanden. In het beheer moet je kiezen voor een bepaalde soortgroep. In halfopen landschappen zijn enkel fazanten, kraaien en houtduiven gelukkig. We sommen het hier even op:Gesloten landschappen Open landschappen
Typische soortenVlinders, Patrijs, Geelgors, Steenuil, Kneu, Putter, Groenling, Ringmus, salamanders, Egel, vleermuizen, wilde bijen,... Rietgors, Blauwe kiekendief, Veldleeuwerik, Graspieper, en weidevogels als Grutto, Tureluur, Scholekster, Kievit, ...
Structuur landschap Reliëfrijk met een flink aandeel hagen en houtkanten, bomenrijen of bosjes Vlak zonder enige opgaande begroeiing
Grootte percelen Kleiner dan 2ha Groter dan 4 ha
Landschapsbeheer Aanplanten hagen en houtkanten, gefaseerd maaien, aanleggen bosmantels en -zomen Openhouden, verwijderen (knot)bomen, hoge grondwatertafel, laat maaien
Typisch beeld gesloten landschap open landschap
Typisch beeld
meer info over de soorten Sprinkhanen en graslandbeheer

Graslandbeheer voor weidevogels

Graslandbeheer voor vlinders

Links

  • PAGE31
  • PAGE33
  • PAGE8