Natura 2000: Dynamische rivieren met voedselrijk slikoevers met eenjarige planten (3270)

Beschrijving: 

Dit habitattype omvat slikoevers met pioniergemeenschappen van éénjarige plantensoorten op voedselrijke, vooral stikstofrijke bodems in dynamische riviersystemen. De kale slikbodems zijn binnen het riviersysteem semipermanent aanwezig op plaatsen waar langdurige winterse overstromingen of zoetwatergetijdendynamiek, in combinatie met slibafzettingen, de vestiging van meerjarige soorten onmogelijk maken. De typische pioniervegetatie van slikoevers bestaat uit open, lage begroeiingen met kensoorten als Waterereprijs en Witte waterkers. Na enkele weken tot maanden ontwikkelt zich een hogere kruidlaag met diverse Ganzenvoet- en Tandzaadsoorten.

heeft als indicator van een goede toestand
Bidens connata
heeft als indicator van een goede toestand
Bidens frondosa
heeft als indicator van een goede toestand
Eleocharis acicularis
heeft als indicator van een goede toestand
Leersia oryzoides

Natuurbeheer: 

De belangrijkste beheermaatregel bestaat uit het bieden van de nodige ruimte voor en het behoud van de natuurlijke rivierdynamiek, waardoor er voldoende erosie- en sedimentatieprocessen optreden.

Bedreigingen: 

  • Veranderingen in de natuurlijke waterpeildynamiek vormen één van de belangrijkste bedreigingen. In de Zeeschelde neemt de getijamplitude en stroomsnelheid toe door verhoging van het gemiddeld hoogwaterpeil (tengevolge van zeespiegelrijzing en verdiepingswerken). Dit leidt tot een steilere overgangszone tussen riviergeul en dijk met hogere schorkliffen tot gevolg, waarbij vooral de pionierzone van het hoge slik en lage schor bedreigd wordt.
  • Anderzijds leiden steenbestortingen aan geul- en schorranden tot een verminderde dynamiek van de slikoevers, waardoor het habitattype op termijn door kolonisatie van o.a. Riet en wilgen eveneens verdwijnt.
  • Wegbaggeren van slikwadden en een slechte waterkwaliteit in het Schelde-estuarium.
  • Grindontginningen in de Grensmaas.
  • Een algemene bedreiging van het habitattype vormt de vermindering van het areaal overstromingsgebied langs waterlopen door ophogingen of indijkingen (momenteel niet van toepassing langs Zeeschelde en Grensmaas).