Kwel

Opstijgend bodemwater

Definitie: 

Water dat onder druk uit de grond komt en ter beschikking is van de vegetatie, wordt aangeduid als kwel. In lagere delen van het landschap kan water, dat hogerop in de bodem is gedrongen, terug aan het oppervlak komen. Die natte zones worden kwelzones genoemd. Dikwijls zijn er sloten te zien, omdat dergelijke zones bijna altijd werden gedraineerd.

Sommige plantensoorten zijn gebonden aan grondwater, we noemen dit freatofyten. Maar grondwater kan ook in de wortelzone van planten aanwezig zijn zonder dat er kwel is. Plantensoorten die geboden zijn aan mineraalrijk grondwater worden vaak kwelindicatoren genoemd. Maar kwel kan ook mineraal arm zijn. Het is dus niet altijd aan plantensoorten te zien dat er kwel aanwezig is.

Voorbeelden van soorten die geboden zijn aan mineraalrijk grondwater zijn Dotterbloem, Holpijp en Bosbies. In stilstaand of zeer straag stromend water is Waterviolier een kwelindicator. In bronbossen zijn dit Bittere veldkers, Verspreidbladig goudveil en Paarbladig goudveil.