Vochtige heide met slenken en plagplekken

Beschrijving: 

Het habitattype slenken en plagplekken komt altijd voor in combinatie met het natuurstreefbeeld Vochtige heide (4010). Beide habitattypes vind je dus zeer vaak samen.

Slenken en plagplekken bestaan uit pioniergemeenschappen met Snavelbies op plaatsen met naakt veen zoals plagplekken of periodiek overstroomde zandige oevers van vennen. In tegenstelling tot overgangsveen is de bodem vast en zijn veenmossen veel minder prominent aanwezig. Vaak komt het habitattype slechts over een gering oppervlakte voor in combinatie met natte heide en vennen. Na enkele jaren evolueren deze begroeiingen doorgaans naar natte heidevegetaties. Aan vennen of in slenken in natte heide kunnen ze langer blijven voortbestaan onder invloed van natuurlijke waterpeilschommelingen.

 

Meer informatie over het habitattype slenken en plagplekken vind je hier en over het Eiken-Beukenbos hier.

Natuurbeheer: 

Herstel is mogelijk door kleinschalig afplaggen of uitgraven van natte, vergraste heide wanneer eutrofiëring en ontwatering kunnen voorkomen worden. Door ontwatering van natte heideterreinen tegen te gaan, zal vernatting optreden en kunnen deze gemeenschappen eveneens uitbreiden.