Natuurstreefbeeld: Vegetatie gedomineerd door Pijpenstrootje (andere vegetatie cm)

Beschrijving: 

Dit natuurstreefbeeld is een vegetatie die gedomineerd wordt door Pijpenstrootje. Wat wil zeggen dat Pijpenstrootje meer dan 50 % uitmaakt van de aanwezige vegetatie. Soorten van andere natuurstreefbeelden zoals schrale graslanden en droge of vochtige heide komen nauwelijks of niet voor. De bedekking van dwergstuiken is laag (minder dan 20 %) en Struikhei komt weinig voor (minder dan 5 % dekking en maximaal een 100-tal planten per ha).

Pijpenstrootje kan in tal van natuurstreefbeelden tot dominantie komen. Vaak is dit in de vochtige heide (4010) of de droge heide (4030, 2310). Maar dominantie van Pijpenstrootje kan ook voorkomen in slenken (7150) of langs de oevers van vennen. Ook in vochtige heischrale graslanden (6230_hmo) of blauwgraslanden (6410) kan dit het geval zijn. Meestal zijn er nog enkele soorten of één soort aanwezig van deze natuurstreefbeelden. De vegetatie is dan een gedegradeerd type van deze natuurstreefbeelden en behoort niet tot het hier besproken natuurstreefbeeld.

Bossen waarin Pijpenstrootje dominant in de kruidlaag staat behoren ook niet tot dit natuurstreefbeeld.  Zij behoren tot een bosnatuurstreefbeeld of tot een bos dat geen natuurstreefbeeld is zoals een aanplant van Corsicaanse dennen met in de ondergroei Pijpenstrootje. 

 

Natuurbeheer: 

Vegetaties die gedomineerd worden door Pijpenstrootje kan je behouden door de verbossing tegen te gaan. Maar je kan ook opteren het natuurstreefbeeld om te vormen naar een bos of een heidenatuurstreefbeeld. Het herstel van heide vanuit een vegetatie die volledig gedomineerd wordt door Pijpenstrootje en nagenoeg geen typische soorten meer heeft vraagt wel grote inspanningen.