Stroomdalgraslanden langs de Maas (6120)

Beschrijving: 

Stroomdalgraslanden vind je op droge niet zure zandgronden langs grote rivieren. In Vlaanderen vind je dit enkel langs de Grensmaas. Dicht bij de rivier vind je pioniervegetaties met soorten als Muurpeper en Wit vetkuid. Op plekken die minder vaak overstromen zal deze pioniersvegetatie evolueren naar een open grasland. Indicatieve soorten voor dit open stroomdalgrasland zijn Sikkelklaver, Veldsalie en Wondklaver.

heeft als constante soort en indicator goede biotiek
heeft als constante soort en indicator goede biotiek
is een vergrassingsindicator voor
is een vergrassingsindicator voor
is een vergrassingsindicator voor
is een vergrassingsindicator voor
is een vergrassingsindicator voor
is een vergrassingsindicator voor
is een vergrassingsindicator voor
is een vermossingsindicator voor
is een verrijkingsindicator voor
is een verrijkingsindicator voor
is een verrijkingsindicator voor
is een verrijkingsindicator voor
heeft als verruiging / ruderaliseringsindicator
heeft als verruiging / ruderaliseringsindicator
heeft als verruiging / ruderaliseringsindicator
heeft als verruiging / ruderaliseringsindicator
heeft als verruiging / ruderaliseringsindicator
heeft als verruiging / ruderaliseringsindicator
heeft als verruiging / ruderaliseringsindicator
heeft als verruiging / ruderaliseringsindicator
heeft als verruiging / ruderaliseringsindicator
heeft als verruiging / ruderaliseringsindicator
heeft als verruiging / ruderaliseringsindicator
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als LSVI-sleutelsoort
heeft als LSVI-sleutelsoort
heeft als LSVI-sleutelsoort
heeft als LSVI-sleutelsoort
heeft als LSVI-sleutelsoort
heeft als LSVI-sleutelsoort
heeft als LSVI-sleutelsoort
heeft als LSVI-sleutelsoort
heeft als LSVI-sleutelsoort
heeft als LSVI-sleutelsoort
heeft als LSVI-sleutelsoort
heeft als LSVI-sleutelsoort
heeft als LSVI-sleutelsoort
heeft als LSVI-sleutelsoort
heeft als LSVI-sleutelsoort
heeft als LSVI-sleutelsoort
heeft als LSVI-sleutelsoort
heeft als LSVI-sleutelsoort
heeft als LSVI-sleutelsoort
heeft als LSVI-sleutelsoort

Natuurbeheer: 

Het behoud en herstel van de natuurlijke rivierdynamiek met ruimte voor spontane erosie- en sedimentatieprocessen is essentieel voor dit habitattype. Overstromingen mogen niet te frequent optreden maar moeten af en toe uitzonderlijk sterk zijn om nieuwe grind- en zandbanken te laten ontstaan in het winterbed. In de verdere ontwikkeling zijn de kalkrijkdom en voedselbeschikbaarheid determinerend voor de ontwikkeling van de verschillende specifieke gemeenschappen. Ook hierin speelt de overstromingsduur en de afstand tot de rivier en overstromingsfrequentie een determinerende rol. Een extensief maai- of begrazingsbeheer is vereist om de natuurlijke successie naar struwelen tegen te gaan.

Bedreigingen: 

Het areaal van stroomdalgraslanden binnen het winterbed van de Grensmaas is grotendeels verdwenen. De aanleg van een aaneengesloten hoge zomerdijk, vlak naast de rivier halverwege de 19e eeuw, legde de natuurlijke erosie- en sedimentatieprocessen binnen het winterbed stil. Hierdoor kon geheel het winterbed in landbouwgebruik genomen worden en bleven er slechts relictvegetaties langs de dijken over. Bijkomende oorzaken van het areaalverlies zijn grindontginning, dijkwerken en intensivering van de landbouw binnen de uiterwaarden.