Natura 2000: Ondiepe zandbanken in zee (1110)

Dit habitattype omvat mariene zandbanken die ondiep, maar steeds onder het zeewateroppervlak liggen. Het gaat zowel om vegetatieloze zandbanken als zandbanken met Zeegrasvegetaties. Zeegras komt echter momenteel niet meer voor langs de Belgische kust. De oppervlakkige sedimenten bestaan uit fijn zand, grof zand en schelpfragmenten. Het oppervlak van de zandbanken kan vlak zijn of uit grote of kleine zandribbels bestaan. Slib is slechts in geringe mate op de bodem van de zandbanktoppen en -flanken aanwezig: het organisch materiaal blijft door de hoge waterdynamiek veeleer in suspensie in de waterkolom. In de geulen tussen de banken kan het fijn organisch materiaal wel bezinken door de lagere waterdynamiek. Deze geulen horen niet tot het habitattype.