Holpijp is een typische, amfibische plantensoort van mesotrofe verlandingsvegetaties.