Begrazing in de heide

Definitie: 

Begrazing van de heide werd historisch, maar wordt ook vandaag veel toegepast. Struikheide is dan ook goed bestand tegen begrazing. 

Met heidebegrazing kunnen verschillende beheerdoelen bereikt worden:

  • Struikheide verjongen;
  • Vergrassing verminderen of onder controle houden;
  • Boom- en/of struikopslag verminderen of onder controle houden;
  • Strooisel (dood plantenmateriaal) verminderen;
  • Open plekken en pionierhabitat creëren of behouden;
  • Een gevarieerde vegetatiestructuur creëren op verschillende schalen.

Begrazing kan goed toegepast worden op grote terreinen en plekken die minder toegankelijk zijn voor machines zoals reliëfrijk of nat terrein.

Meestal wordt gekozen voor ‘extensieve begrazing’: een groot terrein wordt begraasd door een klein aantal dieren, binnen een vaste omheining. Bij stootbegrazing of geherderde begrazing is dit net andersom. Gedurende een korte periode begrazen een groot aantal dieren een kleine oppervlakte. In dit geval wordt gewerkt met verplaatsbare rasters of een herder met honden.

Het resultaat van een begrazingsproject is onvoorspelbaar doordat vele factoren een rol spelen. Een begrazingsvorm toegepast in gebied A, heeft niet hetzelfde resultaat in gebied B.

Beheerders volgen de resultaten van hun begrazingproject best nauw op. Daarnaast is het van belang om de begrazing flexibel in tijd en ruimte te kunnen aanpassen.