BWK: Gedegradeerde heide met dominantie van adelaarsvaren (cp)

BWK-codes: cp

Open vegetaties gedomineerd door adelaarsvaren zijn gekarteerd als cp. Niettegenstaande deze karteringseenheid bij de ‘heides’ wordt ingedeeld, komen door adelaarsvaren gedomineerde vegetaties in Vlaanderen hoofdzakelijk voor in bossen, op kapvlakten, langs bosranden, op open bosplekken of als relicten van oude boslocaties. Ook in houtwallen of onder bomenrijen kunnen ze voorkomen. Dergelijke lijnvormige elementen in het open landbouwlandschap zijn meestal overblijfselen van een bosverleden. Vegetaties met adelaarsvaren zijn hoofdzakelijk terug te vinden op bodems met zand-, zandleem- of droge leemtextuur.