Voedselsituatie voor de grauwe kiekendief en het effect van beheermaatregelen in de oostelijke Leemstreek, 2017-2020

Het Soortbeschermingsplan (SBP) Grauwe Kiekendief heeft als doel de voedselsituatie voor grauwe kiekendieven te verbeteren in geschikt bevonden gebieden in Vlaanderen om zo tot een doelaantal van 15 broedparen van deze kwetsbare soort te komen. Door middel van, onder andere, soortgerichte beheeroverkomsten (BO’s), zoals vogelakkers, moet het aanbod aan veldmuizen verbeteren, alsook het aanbod van alternatieve prooien, zoals kleine zangvogels. De monitoring van muizenholletjes in vogelakkers en reguliere (stoppel)percelen aan het eind van de zomer liet zien dat de dichtheden van veldmuizen hoog zijn in de vogelakkers. Dichtheden overstijgen vele malen die in reguliere percelen. Wel er is daarbij een opbouw te zien over de tijd, waar maxima in het derde jaar worden bereikt.

Ondanks dat er geen grauwe kiekendieven in het onderzoeksgebied zijn gaan broeden, lijkt alvast aan de randvoorwaarden met betrekking tot het stapelvoedsel te worden voldaan. Omdat er in Vlaanderen niet wordt voortgebouwd op een reeds structurele aanwezigheid van de grauwe kiekendief, spelen er, naast enig geluk, evenwel ook andere parameters een rol in de opstart van een kernpopulatie. Een efficiënte prospectie en, waar relevant, geslaagde bescherming van broedgevallen binnen én buiten de projectgebieden en een bredere kennisopbouw van zowel grauwe kiekendieven als soorten met een soortgelijk habitatgebruik, kunnen daarin helpen.

Met financiële ondersteuning van de Europese Unie in het kader van het LIFE-project 'Belgian Nature Integrated Project' LIFE 14 IPE BE002 BNIP.