Soortenbeschermingsprogramma voor de roerdomp (Botaurus stellaris) in Vlaanderen

Op 19 december 2016 stelde minister Schauvliege het soortenbeschermingsprogramma voor de roerdomp vast. Een soortenbeschermingsprogramma wordt door de minister vastgesteld en heeft een looptijd van 5 jaar. Daarna kan het op basis van een evaluatie worden verdergezet, al dan niet met de nodige aanpassingen. Een vastgesteld soortenbeschermingsprogramma is dus een officieel document en niet vrijblijvend. De gemaakte afspraken binnen zo’n programma zijn beslist beleid en dus bindend.

De Roerdomp is één van de meest karakteristieke moerasvogels die in Vlaanderen voorkomen. De Roerdomp is een soort die zowel op nationaal als internationaal vlak een hoge beschermingsgraad kent. De soort is opgenomen in Bijlage II van zowel de Coventie van Bern (streng beschermde soorten) als de Conventie van Bonn (als onvoldoende beschermde migrerende soort). Beide verdragen streven naar het behoud van de soort door het maken van internationale afspraken. Door haar leefgebied voorkeur staat de populatie roerdompen in Vlaanderen sterk onder druk. Tot halverwege de 20ste eeuw was het verdwijnen van moerasgebieden een belangrijke oorzaak voor een dalende populatie, de laatste decennia heeft de soort ook te kampen met de gevolgen van eutrofiëring, verdroging, tegennatuurlijk waterpeilbeheer, versnippering,….Voldoende grote en samenhangende leefgebieden geschikt voor de roerdomp, met voldoende oppervlakte aan structuurrijke en kwaliteitsvolle rietvegetaties en helder water met goede waterkwaliteit, zijn in onvoldoende mate aanwezig.