Soortbeschermingsprogramma voor het Vliegend hert

Dit soortbeschermingsprogramma (SBP) voor vliegend hert kwam tot stand op basis van een achtergrondrapport dat in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos werd opgemaakt conform de bepalingen van het Soortenbesluit. Het achtergrondrapport bevat alle informatie over de ecologie, verspreiding,
bedreigingen en kansen en geeft in detail weer hoe maatregelen dienen vorm te krijgen. Op basis van deze elementen worden doelen en een actieprogramma gemotiveerd, die de kern uitmaken van dit soortenbeschermingsprogramma. Het vliegend hert is een dood-houtkever die nood heeft aan een halfopen
leefgebied zoals hakhout, parklandschappen, bosranden en hoogstamboomgaarden. De soort is warmte minnend en de larven hebben behoefte aan een goed gedraineerde bodem.