Soortbeschermingsprogramma voor de Rugstreeppad

Voorliggend rapport werd opgemaakt in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos en betreft het soortenbeschermingsprogramma voor de rugstreeppad (Epidalea calamita).De soort wordt voornamelijk gevonden in duin-en heidegebieden en in geaccidenteerde, antropogene sites zoals oude kleiafgravingen, verlaten zandgroevenofmet zand opgespoten terreinen in haven-en industriegebieden. Alhoewel ze in alle provincies van Vlaanderen wordt waargenomen is haar verspreidingsgebied sterk versnipperd.