Soortbeschermingsprogramma voor de Europese hamster in Vlaanderen, 2015-2020

Op 21 december 2015 stelde minister Schauvliege het soortenbeschermingsprogramma voor de hamster vast. Een soortenbeschermingsprogramma wordt door de minister vastgesteld en heeft een looptijd van 5 jaar. Daarna kan het op basis van een evaluatie worden verdergezet, al dan niet met de nodige aanpassingen. Een vastgesteld soortenbeschermingsprogramma is dus een officieel document en niet vrijblijvend. De gemaakte afspraken binnen zo’n programma zijn beslist beleid en dus bindend.

De hamster is een uiterst zeldzaam knaagdier dat in Vlaanderen nog slechts in enkele akkergebieden in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg wordt aangetroffen. Door ondertekening van de Habitatrichtlijn heeft België, en daarmee Vlaanderen, zich verplicht om deze soort duurzaam in stand te houden (zie ook ‘het Soortenbesluit’ van 15/05/2009).