Monitoringsprotocol vlinders

Dit rapport beschrijft het protocol voor het monitoringmeetnet vlinders. We sommen de soorten op die gemonitord moeten worden en op welke manier dat moet gebeuren. Vlinders die gemakkelijk waar te nemen zijn worden geteld met behulp van transecttellingen, terwijl dat bij minder opvallende soorten door middel van eitellingen gebeurt. We verduidelijken hoe we voor de verschillende soorten het steekproefkader opgesteld hebben en hoe we, waar nodig, met behulp van een GRTS-steekproef een set van te monitoren locaties hebben geselecteerd. Per soort geven we vervolgens de lijst van te monitoren gebieden, de frequentie waarmee en de periode waarin de tellingen moeten gebeuren. Tenslotte verwijzen we naar het dataportaal waar de verzamelde gegevens ingevoerd moeten worden voor verdere analyse.