Monitoringsprotocol kikkers en padden

Dit rapport beschrijft een meetnetprotocol voor de monitoring van de knoflookpad (Pelobates fuscus), vroedmeesterpad (Alytes obstetricans), rugstreeppad (Epidalea calamita), boomkikker (Hyla arborea), heikikker (Rana arvalis) en poelkikker (Pelophylax lessonae). Dit protocol is gebaseerd op het tellen van roepende mannetjes tijdens de voortplantingsperiode, de bepaling van het aantal larven en eieren en een inschatting van de habitatkwaliteit. Het doel van deze monitoring is om tot een populatietrendschatting te komen op Vlaamse schaal.

Boomkikker, heikikker en poelkikker worden tijdens een driejarige cyclus opgevolgd in 60 random geselecteerde individuele waterlichamen. Aangezien het aantal gekende locaties voor knoflookpad en vroedmeesterpad kleiner is dan 60, worden van deze soorten alle locaties onderzocht. Voor rugstreeppad gebeurt de monitoring op gebiedsniveau, welke alle plaatselijke (tijdelijke) plassen omvat. De data moeten worden ingevoerd via het dataportaal www.meetnetten.be.