LSVI van het habitattype 9130: Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum