LSVI-tabel van habitattype 9190: Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Zomereik