Inhaalslag mollusken van de Habitatrichtlijn

Vooraleer de monitoring te kunnen aanvatten moet de kennis over de verspreiding van 4 soorten mollusken voldoende zijn om een goed steekproefkader te kunnen opstellen. Vooral voor de Nauwe korfslak (Vertigo angustior), de Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana), de Platte schijfhoren (Anisus vorticulus) en de Bataafse stroommossel (Unio crassus) dient deze kennis te verbeteren. Voor deze soorten wordt een inhaalslag opgezet die de kennishiaten in de verspreiding van deze soorten moet zien weg te werken. In eerste instantie wordt het zoekgebied in Vlaanderen bepaald door het afbakenen van het potentiële leefgebied.
Vervolgens worden binnen deze afbakening prioritair te inventariseren gebieden geselecteerd. Bij deze selectie wordt rekening gehouden met de huidige verspreiding, lokale kennis van de
verspreiding en trefkans op basis van abiotische vereisten. Voor de geselecteerde gebieden wordt een werkwijze voorgesteld zodat vrijwilligers op een gestandaardiseerde manier de
inventarisatie kunnen aanvatten.