Gewestelijke doelstellingen voor de habitats en soorten van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn voor Vlaanderen

In dit rapport staan de doelen voor alle habitats en soorten van de habitat- en vogelrichtlijn. Per habitat en soort staan er doelen wat betreft areaal, oppervlakte of populatiegrootte en kwaliteit. Een voorbeeld, voor de vochtige heide zijn de doelen: - behoud van het huidige areaal - uitbreiding van de oppervlakte met 700 tot 900 ha - verbetering van de kwaliteit (goed beheer, tegen gaan van verzuring en vermesting, herstel van de hydrologie en zonering van de recreatie).