Ecologie en beheer van kruidenrijke akkers op de zware en basische grondsoorten

In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de ecologie en het beheer van kruidenrijke akkers op zwaardere en basische grondsoorten in 2012. Er is een aantal uiteenlopende vormen van herstel- en eindbeheer uitgewerkt. Net als op de zandgronden is er een duidelijk negatief verband gevonden tussen voedselrijkdom en florakwaliteit. Ook dit onderzoek laat zien: hoe voedselarmer de bodem, hoe rijker de akkerflora. Kruidenrijke akkers kunnen bovendien het beste worden ontwikkeld op historische akkerlocaties. Hier zijn de ecologische omstandigheden gunstig en kan de zaadbank van de oorspronkelijke akkerflora nog in de bodem aanwezig zijn. Het beheren van kruidenrijke akkers met een hoge botanische waarde gaat niet samen met een rendabele productie. De inkomsten uit de oogst zijn gering en de beheerkosten zijn hoog, waardoor goed ontwikkelde kruidenrijke akkers jaarlijks minimaal 500-800 euro per ha kosten.