Bepaling van het gunstig abiotisch bereik voor Europese habitattypen in Vlaanderen Overzicht 2014

In deze publicatie krijg je per natura 2000 habitat een overzicht van het abiotisch bereik. Dit geeft aan in welke abiotische omstandigheden zoals bijvoorbeeld grondwaterstand en hoeveelheid fosfaat in de bodem een bepaald natuurstreefbeeld kan voorkomen.